Publikace

Specializovaná mapa Nmap

hodnotné tovární komíny       /       ohrožené tovární komíny      /      konvertované tovární komíny

 

Výstava Tovární komíny: Nové využití ikon průmyslového věku

Výstava je od 30. října 2020 umístěna v pivovarském muzeu černokosteleckého pivovaru. S ohledem na nouzový stav ji ale není možné zatím navštívit – doporučujeme tak virtuální prohlídku v pdf

 

Monografie

Martin Vonka – Michal Horáček: Tovární komíny. Pády ikon průmyslového věku. ČVUT v Praze, Praha 2018, 254 stran, ISBN 978-80-01-06407-8

K dostání na těchto místech: knihkupectví Juditina věž (Praha), knihkupectví Karolinum (Praha), iumeni.cz a knihkupectví Fryč (Liberec).

     

Souhrn
Tovární komíny na sebe vždy poutaly pozitivní i negativní pozornost. Během staletí obtěžovaly svým kouřem okolí a navíc často nežádoucím způsobem zasahovaly do tradičního historického panoramatu měst. Naopak pozitivní pozornost pak komíny získávaly při stavbě, velké zástupy diváků přitahovaly však především jejich demolice. A právě fenomén boření továrních komínů je hlavním tématem této knihy.
Kniha ukazuje nejen technologické způsoby likvidace, ale především zachycuje historickou proměnu motivace k jejich boření. V této souvislosti popisuje zároveň cestu, jak se tyto štíhlé stavby postupně přerodily z čistě funkčních staveb na ikony průmyslového věku hodné zachování. Kniha je zároveň paradoxně i svědkem umu našich předků i současníků, kteří komíny likvidovali, neboť zbořit komín nikdy nebyla jednoduchá úloha.
Autoři odkrývají a definují hodnoty těchto specifických staveb. Jejich přijetí jako nedílné součásti kulturně-historického dědictví není totiž dnes vůbec samozřejmé a jedním z cílů knihy je poukázání na nutnost řádně zvážit každou hrozící likvidaci. Komíny již vrostly do horizontu našich měst i naší krajiny a nelze jim již vytýkat jejich negativa v podobě zamořování svého okolí zplodinami. Naopak komíny vhodně upamatovávají na staré časy, jsou nositeli paměti místa a upozorňují na někdejší výrobní a průmyslové významy konkrétních lokalit. Jsou navíc i významným identifikačním a orientačním bodem.
Všechny tyto souvislosti se prolínají ve třech samostatných kapitolách, ve kterých jsou blíže popsány historie a osudy více než dvou desítek již neexistujících továrních komínů. Jedna kapitola se věnuje komínům, které zpravidla vzbudily velkou pozornost – a to prostě jen tím, že se staly ve své době nejvyššími na území dnešní České republiky. Další kapitola představuje komíny zajímavé s ohledem na jejich typologii, ale i zástupce technologických mezníků či komíny stojící v nečekaných souvislostech (kapitolu mimo jiné uzavírá poslední průmyslově postavený zděný komín z roku 1984). Třetí kapitola uvádí komíny zlikvidované v posledních letech s důrazem na odkrytí motivace jejich zbourání a ukázání potenciálu, který byl jejich likvidací nevyužit.
Za posledních 10 let autoři evidují 360 zbořených zděných továrních komínů (z celkového evidovaného počtu 3 400) a pod tíhou této statistiky chtějí zabránit alespoň demolicím probíhajícím z neuvědomění si hodnot a potenciálu těchto průmyslových památníků či pod vlivem různých mýtů nebo z nepodložených obav ohledně technického stavu.
Nedílnou součástí záchrany komínů je i jejich zapojení do nových stavebních struktur či veřejného prostoru, případně jejich nové využití. Kniha blíže představuje některé reprezentativní zajímavé příklady či principy zachování komínů nejen u nás, ale i v zahraničí a vyzdvihuje případy hodné následování. Opomenuty nejsou ani možnosti, jak si připomenout již zbořené komíny formou reminiscencí na ně.

 

Summary
Industrial chimneys have always drawn positive and negative attention. Over the centuries, they have bothered their surroundings with fumes and have, moreover, often interfered undesirably with the traditional historic panoramas of towns. On the contrary, chimneys have received positive attention during construction and their demolition has attracted multitudes of spectators. And it is just the phenomenon of demolition of industrial chimneys that is the main theme of this book.
The book shows not only the technological methods of destruction but, above all, it captures the historical change in the motives for their demolition. In this context, it also describes the way in which these slender structures have gradually transformed from purely functional structures into icons of the Industrial Age worth preserving. Paradoxically, the book is also a witness to the skill of our ancestors and contemporaries who tore down chimneys, because the demolition of a chimney has never been a simple task.
The authors reveal and define the values of these specific structures. Their acceptance as an integral part of cultural and historical heritage is not at all obvious at present, and one of the objectives of the book is to highlight the necessity of carefully considering every case of imminent destruction. They have already become an integral part of the skylines of our towns and landscape, and it is no longer possible to consider them in the negative sense of pollution of the surroundings. On the contrary, chimneys are suitably reminiscent of past times: they carry the memory of a place and highlight the manufacturing and industrial significance of a given locale at a given time. In addition, they are major landmarks.
All these connections are intermingled in three separate chapters that detail the history and fate of more than twenty no-longer-extant industrial chimneys. One chapter is devoted to chimneys that aroused a lot of attention – and not just due to the fact that they were the tallest of their time in the territory that is today the Czech Republic. Another chapter presents chimneys that are interesting in terms of their typology, or are representatives of technological milestones or chimneys whose existence holds unexpected connections (among other things, the chapter ends with the last industrial brick chimney from 1984). The third chapter outlines the recently demolished chimneys with emphasis on uncovering the motives for their demolition and discussing the potential that was not realised as a result of their demolition.
In the last 10 years, the authors have recorded 360 demolished brick industrial chimneys (of a total of 3,400 chimneys on record), and under the weight of these statistics they want to prevent demolitions that take place as a result of ignorance of the value and potential of these industrial monuments or under the influence of various myths or unsubstantiated fears regarding their technical condition.
An integral part of the preservation of the chimneys is also their integration into new building structures or public spaces or, where appropriate, their conversion for new uses. The book presents in greater detail some principles for the preservation of chimneys not only in our country but also abroad, and highlights representative examples worth following. The ways in which already demolished chimneys can be remembered in the form of retrospectives are not omitted, either.

 

V letech 2014–2015 vyšly o továrních komínech tyto další monografie:

Martin Vonka – Robert Kořínek – Jana Hořická – Jan Pustějovský: Komínové vodojemy. Situace, hodnoty, možnosti. Praha 2015, 128 stran, ISBN 978-80-01-05775-9

Martin Vonka – Robert Kořínek: Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, architektura. Praha 2015, 104 stran, ISBN 978-80-01-05774-2

 

Martin Vonka: Tovární komíny: Funkce, konstrukce, architektura. Praha 2014, 224 stran, ISBN 978-80-01-05566-3